REKLAMAČNÝ PORIADOK

Image Supplies s.r.o.

 

I. Predmet reklamačného poriadku

a) Tento reklamačný poriadok upravuje podmienky a spôsob reklamácie tovaru predávaného a služieb poskytovaných spoločnosťou Image Supplies s.r.o., sídlo: Osiková 15, 900 25 Chorvátsky Grob - Čierna voda, IČO: 35 726 563, ktorá je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 15450/B.

b) Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na spotrebiteľov (fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania). Na iné osoby ako spotrebiteľov sa vzťahuje Obchodný zákonník a primerane aj čl. II. a čl. III. tohto reklamačného poriadku.

II. Miesto uplatňovania reklamácie

Spoločnosť prijíma reklamácie v prevádzkarni spoločnosti: Osiková 15, 900 25 Chorvátsky Grob - Čierna voda počas celej prevádzkovej doby.

III. Podanie reklamácie

a)     Reklamáciu je možné podať písomne poštou, faxom, e-mailom, telefonicky alebo osobne v prevádzkarni.

b)    V prevádzkarni spoločnosti je počas celej prevádzkovej doby prítomný zamestnanec poverený vybavovaním reklamácií.

c)     V reklamácii je potrebné uviesť: meno a priezvisko, adresu zákazníka, označenie výrobku alebo služby, ktorých sa reklamácia týka, dátum zakúpenia tovaru alebo poskytnutia služby, popis vady a priložiť kópiu dokladu o zakúpení tovaru alebo služby, príp. záručný list, ak bol vydaný.

d)    O uplatnení reklamácie vydá spoločnosť zákazníkovi potvrdenie.

IV. Lehota na vybavenie reklamácie

a) Poverený zamestnanec spoločnosti po podaní reklamácie v nasledovných lehotách určí spôsob, akým bude reklamácia vybavená: ihneď pokiaľ nejde o zložitý prípad; do 3 pracovných dní v zložitých prípadoch; do 30 dní v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické posúdenie.

b) Po určení spôsobu vybavenia reklamácie spoločnosť reklamáciu vybaví určeným spôsobom ihneď, v odôvodnených prípadoch aj neskôr, avšak vždy najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

V. Spôsob vybavenia reklamácie

a)     Pri posudzovaní nárokov spotrebiteľov z vád tovarov a služieb sa spoločnosť riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

b)    Pokiaľ spoločnosť reklamáciu uzná, určí najprv podľa príslušných zákonných ustanovení spôsob, ktorým reklamáciu vybaví, t.j. odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku alebo písomnou výzvou na prevzatie plnenia, a následne reklamáciu určeným spôsobom vybaví.

c)     Pokiaľ je reklamácia neoprávnená, vybaví ju spoločnosť jej odôvodneným zamietnutím. Pokiaľ bola reklamácia uplatnená do 12 mesiacov od kúpy, môže byť zamietnutá len na základe odborného posúdenia, náklady odborného posúdenia znáša predávajúci bez ohľadu na jeho výsledok. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Pokiaľ bola reklamácia uplatnená po 12 mesiacoch od kúpy, spoločnosť v potvrdení o vybavení reklamácie uvedie kontaktné údaje osoby, ktorej môže zákazník zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, všetky náklady znáša predávajúci bez ohľadu na jeho výsledok. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova a predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady, pričom znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

d)    O vybavení reklamácie vydá spoločnosť písomné potvrdenie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

VI. Evidencia reklamácií

a)     Spoločnosť vedie o reklamáciách evidenciu, ktorá obsahuje: meno a priezvisko, adresu zákazníka, dátum uplatnenia reklamácie a dátum a spôsob vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

b)    Evidenciu reklamácií predloží spoločnosť na požiadanie orgánom dozoru vo veciach ochrany spotrebiteľa na nahliadnutie.

c)     Orgánom dozoru je: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27.

VII. Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok je účinný od 01.09.2014.