OBCHODNÉ PODMIENKY
Image Supplies s.r.o.

I. Úvodné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na nákup tovaru alebo služieb vrátane nákupu prostredníctvom e-shopu www.isup.sk prevádzkovaného spoločnosťou: Image Supplies s.r.o., sídlo: Osiková 15, 900 25 Chorvátsky Grob - Čierna voda, IČO: 35 726 563, ktorá je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 15450/B.

2. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa: Osiková 15, 900 25 Chorvátsky Grob - Čierna voda; e-mail: office@isup.sk; tel.: 02 4564 0551.

3. Nakupovanie tovaru na internetovej stránke (e-shop) www.isup.sk môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

4. Práva a podmienky stanovené v týchto obchodných podmienkach pre spotrebiteľov platia výlučne pre prípad nákupu tovaru fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (fyzická osoba – nepodnikateľ).

5. Orgán dozoru: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27.

6. Každý spotrebiteľ (kupujúci) má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí služieb uzatvorenej podľa týchto všeobecných obchodných podmienok na subjekt alternatívneho riešenia sporov, možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. V prípade, ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť kupujúceho odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie do 30 (tridsiatich) dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporu podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je: Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky. Kupujúci má právo zvoliť si, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.

7. Spotrebiteľ (kupujúci) môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorá je dostupná on-line na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

II. Objednávka

1. Kupujúci objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.isup.sk písomnou formou, e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop), poštou.

2. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú momentom uvedeným v týchto obchodných podmienkach a je chápaná ako zmluva uzatvorená na diaľku.

3. Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko alebo obchodné meno, fakturačnú adresu (adresa bydliska, miesta podnikania alebo sídla), doručovaciu adresu, telefónne (prípadne faxové) číslo, e-mail; fyzická osoba–podnikateľ a právnická osoba aj IČO, DIČ, IČ DPH; názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).

4. Tieto údaje budú použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim.

5. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Najneskôr do 24 hodín (v pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje s kupujúcim. Overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre predávajúceho a kupujúceho záväzná, čím dôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

6. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to najneskôr pri prvom kontaktovaní predávajúceho s kupujúcim, t.j. pri overení objednávky u kupujúceho podľa predchádzajúceho bodu. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou, faxom alebo e-mailom. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu tiež rovnakou formou. Táto forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

III. Dodacie lehoty

1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy tovarov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený kupujúcemu pri overovaní objednávky.

2. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru od 24 hodín do 14 pracovných dní od dátumu overenia objednávky.

3. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia.

IV. Cena, platobné podmienky a prepravné

1. Cena tovaru je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. Platná cena tovaru bude vždy oznámená najneskôr pri overovaní objednávky.

2. V prípadoch, ak v e-shope pri určitom tovare nie je cena uvedená, prípadne je uvedená nulová cena, znamená to, že cena tovaru v danom momente nie je presne známa. V takom prípade sa odoslanie objednávky prostredníctvom e-shopu považuje za prejavenie záujmu o dodanie daného tovaru a cena bude kupujúcemu oznámená dodatočne. Po oznámení ceny tovaru má kupujúci právo objednávku potvrdiť alebo odmietnuť. V takom prípade sa objednávka považuje za záväznú momentom potvrdenia po oznámení ceny.

3. Kupujúci uhrádza platbu v hotovosti, dobierkou, prevodom/vkladom na účet predávajúceho.

4. Pri odovzdávaní tovaru platí kupujúci cenu za produkt + dopravné a prípadne cenu dobierky.

5. Spôsob dopravy si volí kupujúci sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Kupujúci si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:
a) vlastnou dopravou;
b) bezplatnou dopravou predávajúceho pri objednávke nad 50,- EUR bez DPH alebo
c) bezplatne kuriérskou službou pri objednávke nad 50,- EUR bez DPH; pri objednávke pod uvedený limit, platí kupujúci aj cenu prepravy.

6. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená kupujúcemu pri overovaní objednávky, prípadne predávajúci odporučí kupujúcemu lacnejší variant dopravy.

7. Predávajúci si vyhradzuje až do dodania tovaru právo zmeny ceny v prípade kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľmi. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať bez poplatku.

V. Preberanie tovaru

1. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

2. Predávajúci má právo podľa charakteru objednaného tovaru vyzvať kupujúceho k osobnej prehliadke a osobnému odberu tovaru (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší tovar, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude kupujúci kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ kupujúci už uhradil kúpnu cenu a nesúhlasí s osobnou prehliadkou a osobným odberom tovaru, bude mu táto čiastka prevedená späť, pokiaľ sa nedohodnú s predávajúcim inak.

3. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka alebo jej obal viditeľne poškodený alebo zničený, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru alebo jeho obalu nebudú v takýchto prípadoch akceptované.

4. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve uzatvorenej na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má tovar v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný tovar na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ho tak, aby bol za každých okolností identifikovateľný ako tovar predávajúceho.

5. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovary a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru alebo službe ešte neprešlo na kupujúceho.

6. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

VI. Odstúpenie od zmluvy

1. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Bez ohľadu na iné ustanovenia uvedené v týchto obchodných podmienkach môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

2. Podrobnosti o spôsobe a forme odstúpenia od zmluvy obsahuje poučenie spotrebiteľa a vzor odstúpenia od zmluvy, ktoré budú spotrebiteľovi poskytnuté pri každom nákupe.

3. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Náklady na vrátenie tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ. Tovar nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s tovarom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré dostal pri jeho kúpe. Tovar sa nevracia na dobierku; takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia sa späť spotrebiteľovi.

4. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vráti spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to vopred dohodnutým spôsobom.

5. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
c) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
d) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
e) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
f) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal.

6. V prípade akceptovania požiadavky kupujúceho na zrušenie kúpnej zmluvy v iných prípadoch ako je uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy v lehote 14 dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a peňažnú úhradu vo výške 0,05 % z ceny dotknutého tovaru za každý deň, ktorý uplynul od prevzatia tovaru do dňa zrušenia kúpnej zmluvy.

7. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť, ak:
a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať;
b) zmenila sa cena dodávateľa produktu alebo
c) vystavená cena produktu bola zjavne chybná.

VII. Záruka a servis

1. Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných dokladoch, ktoré kupujúci dostane pri kúpe tovaru, služby.

2. Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov pre fyzické osoby alebo zhora ohraničená dátumom spotreby produktu. Záručná doba pre iné osoby ako spotrebiteľov je uvedená v príslušných dokladoch, ktoré kupujúci dostane pri kúpe tovaru, služby.

3. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu.

4. Oprávnenia vyplývajúce zo záruky zanikajú v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany kupujúceho alebo osoby, ktorá kupujúcemu montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

5. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča kupujúcemu telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný tovar vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí kupujúcemu ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

6. V prípade reklamovania vady tovaru zakúpeného spotrebiteľom, má spotrebiteľ nasledovné práva vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru:
a) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
b) Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
c) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.
d) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
e) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci.

7. Postup pri vybavovaní reklamácií upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.

8. Sťažnosti alebo podnety, ktoré nie sú reklamáciami vád tovaru alebo služieb, môžu spotrebitelia adresovať priamo spoločnosti alebo v prípade nespokojnosti s vybavením príslušnému orgánu dozoru. Kontaktné údaje sú uvedené v čl. I. týchto obchodných podmienok.

VIII. Informácie o spracúvaní osobných údajov

1. Predávajúci ako prevádzkovateľ spracúva v rámci obchodných vzťahov osobné údaje na účely plnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy/objednávky.

2. Okruh dotknutých osôb: fyzická osoba – podnikateľ alebo štatutárny orgán právnickej osoby, zamestnanci alebo iné osoby poverené týmito fyzickými a právnickými osobami, s ktorými spoločnosť uzatvára zmluvný vzťah.

3. Osobné údaje sú získavané a spracúvané v rozsahu: meno a priezvisko, titul, pracovné zaradenie alebo funkcia, adresa pracoviska, e-mailová adresa, telefónne a faxové číslo, v prípade, ak je zmluvnou stranou fyzická osoba – podnikateľ, aj jej miesto podnikania a dátum narodenia.

4. Účel spracúvania osobných údajov: spracúvanie uvedených osobných údajov je nevyhnutné na plnenie uzatváranej zmluvy, na účely vzájomnej komunikácie a na plnenie povinností a uplatňovanie práv zo zmluvného vzťahu.

5. Právny základ spracúvania osobných údajov: podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

6. Kategórie príjemcov osobných údajov: osoby konajúce na základe poverenia predávajúceho, osoba zabezpečujúca prepravu tovaru, osoba poverená vedením účtovníctva, právny zástupca, audítor, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru.

7. Doba uchovávania osobných údajov: Po dobu trvania zmluvy a po ukončení zmluvy najdlhšie po dobu plynutia záručných lehôt a premlčacích lehôt na uplatnenie vzájomných nárokov vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo vzniknutých na jej základe.

8. Dotknutá osoba má v súvislosti s poskytnutím osobných údajov nasledovné práva:
a) právo požadovať od predávajúceho potvrdenie o tom, či spoločnosť spracúva osobné údaje dotknutej osoby, právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
b) právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
c) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
d) práva na prenosnosť osobných údajov, teda právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla predávajúcemu v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil,
e) právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore so Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov; dozorným orgánom na území Slovenskej republiky je: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

9. Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je zmluvnou požiadavkou, bez ich poskytnutia nie je možné uzatvorenie a plnenie zmluvy/objednávky.

IX. Záverečné ustanovenia

10. Kupujúci vyhlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a s reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

11. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

12. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

13. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľ v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté a majú pred nimi prednosť.

14. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a v prípade spotrebiteľov ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

15. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako, platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

16. Tieto Obchodné podmienky sú účinné od 25.05.2018.